دسته Basilist

شرح و عکس از رایج ترین انواع ریحان
Basilist

شرح و عکس از رایج ترین انواع ریحان

ریحان (Thalictrum) یک بوته گیاه چند ساله گلدهی خانواده Butterice است، جدا شده در یک جنس جداگانه، که شامل بیش از 145 گونه از گیاهان است. زادگاه Basil چین است. در کشور ما، ریحان رشد می کند در شرایط طبیعی هر دو در کمربند خاورمیانه و در سیبری، در شرق دور، و در طول کشت آن را به عنوان گل باغ زینتی و گل دارویی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Basilist

شرح و عکس از رایج ترین انواع ریحان

ریحان (Thalictrum) یک بوته گیاه چند ساله گلدهی خانواده Butterice است، جدا شده در یک جنس جداگانه، که شامل بیش از 145 گونه از گیاهان است. زادگاه Basil چین است. در کشور ما، ریحان رشد می کند در شرایط طبیعی هر دو در کمربند خاورمیانه و در سیبری، در شرق دور، و در طول کشت آن را به عنوان گل باغ زینتی و گل دارویی استفاده می شود.
ادامه مطلب