دسته آلو به شکل کلنی شکل

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
آلو به شکل کلنی شکل

آلو به شکل کلنی شکل. انواع و ویژگی های آنها. کاشت و مراقبت

درباره آلو کولون، بسیاری از آنها برای اولین بار می شنوند. اما باغبان متخصص در حال حاضر موفق به درک این نوع جمع و جور و بسیار سازنده درختان آلو است. پس از همه، مزیت اصلی آن دقیقا عدم وجود شاخه های سرسبز و طوسی گسترده است. ما به همان اندازه که ممکن است با شما این لوبیای فوق العاده آشنا شویم.
ادامه مطلب