غذا

چرا حیوانات نیاز به پیش مخلوط دارند

هر کشاورز می خواهد حیوانات خانگی خود را سالم و غذای کافی تولید کند. امروزه راه های زیادی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. یکی از آنها را در نظر بگیرید، که بر اساس تغذیه با افزودن پیش مخلوط است. پیش ماده ها چه چیزی هستند و چه چیزی برای آنها وجود دارد؟ همه مزارع مدرن از مواد افزودنی استفاده می کنند، زیرا آنها تاثیر مثبتی بر روی حیوانات مزرعه ای دارند.

ادامه مطلب