دسته انگور از سنگ

انگور را از چاله ها رشد دهید
انگور از سنگ

انگور را از چاله ها رشد دهید

دهها سال پیش، مردم در اطراف یک آتشفشان در یک فضای رمانتیک آواز شناخته شده ی Bulat Okudzhava را آواز خواندند: "من دانه ی انگور را در زمین گرم یخ زده خواهم خورد و انگور را بخور و ارغو رسیده ام ...". این بسیار جالب خواهد بود که در مورد موارد زیر یاد بگیریم: آیا ممکن است بوته های انگور با کیفیت بالا از دانه انگور رشد کنند؟

ادامه مطلب
انگور از سنگ

انگور را از چاله ها رشد دهید

دهها سال پیش، مردم در اطراف یک آتشفشان در یک فضای رمانتیک آواز شناخته شده ی Bulat Okudzhava را آواز خواندند: "من دانه ی انگور را در زمین گرم یخ زده خواهم خورد و انگور را بخور و ارغو رسیده ام ...". این بسیار جالب خواهد بود که در مورد موارد زیر یاد بگیریم: آیا ممکن است بوته های انگور با کیفیت بالا از دانه انگور رشد کنند؟
ادامه مطلب