فرود gazanii

گatsانیا: فرود و مراقبت در منزل

با رنگ های روشن آکواریومی، هر گل گلابی که می تواند به راحتی با شرایط خانه ما سازگار باشد، هر فضا را در اختیار خواهد داشت. انتخاب محل برای gazaniya محل gatsaniya باید جایی است که او می تواند در نور خورشید شنا کند. نتیجه گلهای بزرگ به دلیل رشد شدیدتر خواهد بود.

ادامه مطلب