دسته چمن

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
چمن

ویژگی های چمن زنی چمن چمن: راهنمایی و ترفندها

مالچ سازی یک تکنیک مهم کشاورزی است که اجازه می دهد تا نه تنها به بهبود باروری خاک و کاهش بارندگی آبیاری، بلکه به طور قابل توجهی کاهش هزینه های نیروی کار. این روش را می توان با روش های مختلف انجام داد - از استفاده از مواد مصنوعی ویژه برای مالچ کردن چمن با ماشین چمن زنی با عملکرد همزمان چندین عملکردها.
ادامه مطلب