دسته قوچ

قدیس: خواص مفید و منع مصرف برای زنان و مردان
قوچ

قدیس: خواص مفید و منع مصرف برای زنان و مردان

میوه میوه که با ناراحتی آن جذب می شود و به نظر می رسد مثل یک سیب یا گلابی یک رنگ زرد یا لیمو یا تیره است یکی از ثروتمندترین ذخایر ویتامین میوه است. مقدار عظیمی از مواد مغذی موجود در میوه آن را منحصر به فرد و به اندازه کافی مورد نیاز بخشی از رژیم غذایی هفتگی.

ادامه مطلب
قوچ

قدیس: خواص مفید و منع مصرف برای زنان و مردان

میوه میوه که با ناراحتی آن جذب می شود و به نظر می رسد مثل یک سیب یا گلابی یک رنگ زرد یا لیمو یا تیره است یکی از ثروتمندترین ذخایر ویتامین میوه است. مقدار عظیمی از مواد مغذی موجود در میوه آن را منحصر به فرد و به اندازه کافی مورد نیاز بخشی از رژیم غذایی هفتگی.
ادامه مطلب