دسته Sarracenia

فهرست سارسرینوم
Sarracenia

فهرست سارسرینوم

گیاهان از خانواده سراتسین به درستی گیاهان شکارچی نامیده می شوند. آنها می توانند حشرات و حیوانات کوچک را با کمک برگهای مخصوص سازگار بگیرند. هضم شکار با کمک آنزیم ها صورت می گیرد. این یک منبع اضافی از تغذیه است، بدون آن رشد و توسعه گیاهان به طور کامل نمی تواند منتقل شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
Sarracenia

فهرست سارسرینوم

گیاهان از خانواده سراتسین به درستی گیاهان شکارچی نامیده می شوند. آنها می توانند حشرات و حیوانات کوچک را با کمک برگهای مخصوص سازگار بگیرند. هضم شکار با کمک آنزیم ها صورت می گیرد. این یک منبع اضافی از تغذیه است، بدون آن رشد و توسعه گیاهان به طور کامل نمی تواند منتقل شود.
ادامه مطلب
Загрузка...