دسته انگور پناهگاه برای زمستان

ما انگور را برای زمستان درست می کنیم!
انگور پناهگاه برای زمستان

ما انگور را برای زمستان درست می کنیم!

فقط آمادگی "prewinter" درست می تواند زمستان نرمال تاکستان را تضمین کند. لازم است پیش از شروع آب و هوای سرد آماده شود. یخبندان به خصوص شاخه های سالی که بالغ نمی شوند، مخرب است. وظیفه تولید کننده این است که اطمینان حاصل شود که کل رشد سال جاری با شروع سرما که در نهایت رسیده است، رسیده است.

ادامه مطلب
Загрузка...
انگور پناهگاه برای زمستان

ما انگور را برای زمستان درست می کنیم!

فقط آمادگی "prewinter" درست می تواند زمستان نرمال تاکستان را تضمین کند. لازم است پیش از شروع آب و هوای سرد آماده شود. یخبندان به خصوص شاخه های سالی که بالغ نمی شوند، مخرب است. وظیفه تولید کننده این است که اطمینان حاصل شود که کل رشد سال جاری با شروع سرما که در نهایت رسیده است، رسیده است.
ادامه مطلب
Загрузка...