دسته تختهای عمودی

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
تختهای عمودی

تختخواب را با دست خود بگذارید

همه می دانند که کار کشاورزی کار دشواری است. اما در واقع، برنامه ریزی مناسب سایت، استفاده از فن آوری های مدرن و آخرین تکنیک ها برای تنظیم تخت ها می تواند این فعالیت را بسیار لذت بخش تر و مهم تر از آن کارآمدتر کند. تختخواب باغی یک طرح کوچک است که در آن بعضی گیاهان کاشته می شوند.
ادامه مطلب