دسته ویتامین های جوجه های گوشتی

چه ویتامین ها به جوجه های گوشتی داده می شود
ویتامین های جوجه های گوشتی

چه ویتامین ها به جوجه های گوشتی داده می شود

جوجه گوشتی یک ترکیب هیبرید زودرس از یک حیوان خانگی است، در این مورد یک مرغ، که به دلیل عبور افراد از نژادهای مختلف به دست آمده است. ویژگی اصلی این حیوانات افزایش وزن است. بنابراین، جوجه های جوجه های جوان جوانی که به سن 7 هفته می رسند حدود 2.5 کیلوگرم می شوند. برای اینکه جوانان به سرعت وزن خود را افزایش دهند، به تغذیه خوب نیاز دارند که لزوما شامل یک مجموعه از ویتامین ها می شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
ویتامین های جوجه های گوشتی

چه ویتامین ها به جوجه های گوشتی داده می شود

جوجه گوشتی یک ترکیب هیبرید زودرس از یک حیوان خانگی است، در این مورد یک مرغ، که به دلیل عبور افراد از نژادهای مختلف به دست آمده است. ویژگی اصلی این حیوانات افزایش وزن است. بنابراین، جوجه های جوجه های جوان جوانی که به سن 7 هفته می رسند حدود 2.5 کیلوگرم می شوند. برای اینکه جوانان به سرعت وزن خود را افزایش دهند، به تغذیه خوب نیاز دارند که لزوما شامل یک مجموعه از ویتامین ها می شود.
ادامه مطلب
Загрузка...