دسته کپک زده

چرا سیر را زرد می کند و در این مورد چه کاری باید انجام دهد
کپک زده

چرا سیر را زرد می کند و در این مورد چه کاری باید انجام دهد

سیر در حال رشد، تقریبا هر باغبان با مشکل زرد شدن برگ های سیر مواجه شد. Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.

ادامه مطلب
Загрузка...
کپک زده

چرا سیر را زرد می کند و در این مورد چه کاری باید انجام دهد

سیر در حال رشد، تقریبا هر باغبان با مشکل زرد شدن برگ های سیر مواجه شد. Это может показаться нормой, так как листья обычно желтеют в летний период, что указывает на время сбора урожая. Но почему желтеют листья у чеснока именно весной? Выкапывая пожелтевший чеснок, вы можете обнаружить черные пятна, деформированные луковицы, чахлые корни и другие отклонения.
ادامه مطلب
Загрузка...