دسته درمان دانه

نحوه استفاده از دارو "بذر"، دستورالعمل استفاده
درمان دانه

نحوه استفاده از دارو "بذر"، دستورالعمل استفاده

"گیاهچه" یک محرک رشد و ایمنی گیاهان است که براساس اجزای طبیعی ساخته شده است. این دارو برای درمان پیش گیاه گندم، لامپ ها و دانه ها استفاده می شود. پس از درمان با ترکیب، شدت جوانه زنی افزایش می یابد، جوانه زنی بهبود می یابد و شدت رشد گیاه در مرحله رویشی افزایش می یابد.

ادامه مطلب
Загрузка...
درمان دانه

نحوه استفاده از دارو "بذر"، دستورالعمل استفاده

"گیاهچه" یک محرک رشد و ایمنی گیاهان است که براساس اجزای طبیعی ساخته شده است. این دارو برای درمان پیش گیاه گندم، لامپ ها و دانه ها استفاده می شود. پس از درمان با ترکیب، شدت جوانه زنی افزایش می یابد، جوانه زنی بهبود می یابد و شدت رشد گیاه در مرحله رویشی افزایش می یابد.
ادامه مطلب
Загрузка...