دسته قلمه Thuya

ویژگی های تولید مثل از thuya با برش در بهار
قلمه Thuya

ویژگی های تولید مثل از thuya با برش در بهار

تواو به شرق آسیا است. در عرض های ما، تورا به دلیل ناهموار بودن و تاج تجمع متراکم، محبوبیت زیادی به دست آورده است. تیغه برش آسان است، بنابراین ممکن است هر شکل آن را بدهد. با تشکر از این ویژگی، تورا در بسیاری از ترکیبات چشم انداز استفاده می شود. تورا در خدمت مادری برای پرورش مرغ، آن را با تمام کوچه کاشته شده است.

ادامه مطلب
Загрузка...
قلمه Thuya

ویژگی های تولید مثل از thuya با برش در بهار

تواو به شرق آسیا است. در عرض های ما، تورا به دلیل ناهموار بودن و تاج تجمع متراکم، محبوبیت زیادی به دست آورده است. تیغه برش آسان است، بنابراین ممکن است هر شکل آن را بدهد. با تشکر از این ویژگی، تورا در بسیاری از ترکیبات چشم انداز استفاده می شود. تورا در خدمت مادری برای پرورش مرغ، آن را با تمام کوچه کاشته شده است.
ادامه مطلب
Загрузка...