دسته گوجه فرنگی برای سیبری

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
گوجه فرنگی برای سیبری

بهترین انواع گوجه فرنگی برای سیبری

وقتی اولین گوجه فرنگی در قرن هجدهم در روسیه ظاهر شد، هیچ کس حتی نمی توانست تصور کند که آنها خیلی محبوب هستند. علاوه بر این، این سبزی نه تنها در مناطق گرم، بلکه حتی در سیستم های نفتی اقیانوس اطلس پرورش یافت. چه چیزی در مورد رشد این محصول در یک منطقه مانند سیبری صحبت می شود.
ادامه مطلب